จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านซอยบ้านผู้ช่วยแก้ว ดีมูล – ฟาร์มวัว บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

Read more...