จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานลงทะเบียนคุมผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย,ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมสะสมอาหาร,ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลาดเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...