การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลกองทุน

0 2

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโจ้ เพื่อพิจารณาประเมินโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯที่ดำเนินการไปแล้วในห้วงเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้