จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0033 จำนวน 1 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

Read more...