หัวหน้าส่วนราชการ

0 1,671

 

ตำแหน่งว่าง
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้
 

นายรชฎ ใจดี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 085-3292929

นางเพชรินทร์ เครือแปง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0871876076

นายณรงค์ เครือไหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 099-0322865

นางผกามาศ เรียนอ้าย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 089-8500969

นางภัชรี วงศ์นันตา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
โทรศัพท์ 083-5743876