กองคลัง

0 1,137
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจารุวรรณ ปัญญาเป็ง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางจันทร์สาย บัวระกต

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางนิษณา พรมมา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางนุชจรี จันทร์ต๊ะวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวจิรัชยา สิงห์ชัย

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

จ่าสิบเอกประชายุทธ ภูบรรทัด

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน