กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

0 1,324
นางภัชรี  วงศ์นันตา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ

นางกุลธิดา แซ่ตั้ง

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายศิรสิทธิ์ จี๋แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเกรียงไกร จะวะนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจีรภรณ์ จิกคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวพิยดา กันธิยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพีรชยา ด้วงทอง
คนงานทั่วไป
…..
………
…..
………