สำนักปลัดเทศบาล

0 1,897
นายรชฏ ใจดี
หัวหน้าสำนักปลัดโทรศัพท์ 085-3292929
นางสาวปิยธิดา ชุมภูแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางอมรสิการณ์ ปันติ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางวาธิณี จันเต็ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพิพัฒน์ โทเจริญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
ส.อ. นพดล  พานธงรักษ์
เจ้าพนักงานป้องกัน