สำนักปลัดเทศบาล

0 1,668
นายรชฏ ใจดี
หัวหน้าสำนักปลัดโทรศัพท์ 085-3292929
นางอมรสิการณ์ ปันติ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางวาธิณี จันเต็ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพิพัฒน์ โทเจริญ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน