ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เรื่อง เลื่อนการจัดประชุม การฝึกอบรม หรือกิจกรรมต่างๆ ด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

0 7