ยกเลิกโครงการเรียนรู้ภาษานำพาสู่อาเซียน

0 31
ประชาสัมพันธ์📢📢
งานการศึกษา สำนักปลัดเทศบาล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ยกเลิกโครงการเรียนรู้ภาษานำพาสู่อาเซียน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 – 14 พฤษภาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ยังมีการพบเชื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยการเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ขอยกเลิกการจัดทำโครงการและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป