โครงการบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2563

0 41

วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการบัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2563 โดยมีนายสุภชัย วงศ์พิชัย ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการ กิจกรรมก่อนเข้าพิธีการ เป็นการแสดงจากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ร่วมร้องเพลงประสานเสียง ในเพลง “อนุบาลรำลึก” เริ่มพิธีมอบวุฒิบัตรโดยประธานในพิธี มีนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยจำนวน 23 คน จากนั้นตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ได้กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประธานให้โอวาทแก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้