โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

0 21

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้และนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เปิดโครงการโดยนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากอำเภอแม่่ทะได้มาให้ความรู้ในภาคเช้า การฝึกทำหน้าที่ในการจัดการออกเสียงคะแนน แนะนำเครื่องมือ/จำลองหน่วยเลือกตั้ง/สื่อประกอบต่างๆ ชี้แจงรูปแบบการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียง ภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน ฐานที่ 1 การรับมองวัสดุอุปกรณ์แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง การเตรียมจัดสถานที่เลือกตั้งและการออกเสียงคะแนน ฐานที่ 2 การจัดสถานที่นับคะแนน การนับคะแนน รายงานผลคะแนน และดำเนินงานภายหลังนับคะแนน ฐานที่ 3 การจัดทำและตรวจสอบแบบพิมพ์ การนับคะแนน รายงานผลคะแนนและดำเนินงานภายหลังนับคะแนน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้