โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (อสม.)

0 8

วันที่ 23 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยนางผกามาศ เรียนอ้าย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้และนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โดยมีนายนายสุภชัย วงศ์พิชัย ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งในครั้งนี้คำนึงถึงปลอดภัยและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) รวมถึงคัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและมาตรการต่างๆในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้