ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564

0 58

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมพนักงานเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้