โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 2564

0 17

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมชาวบ้านบ้านหนองหมู่ที่ 4 และบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงผลกระทบของการเกิดไฟป่าและร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป้องกันและลดปัญหาไฟป่าที่จะเกิดขึ้น ณ ป่าชุมบ้านหนอง หมู่ที่ 4 และ บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9