โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2564

0 17

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2564 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ โดยได้จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณห้วยแม่ปุง บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5