ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

0 28

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมพนักงานเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้