โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

0 15

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร กิจกรรมสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรโดยใช้กลไกของ ศพท.และพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เรื่อง วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์การผลิตและความพร้อมของชุมชน ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ