การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทต.น้ำโจ้

0 4

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. กองวิชาการและแผนงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เพื่อพิจารณาร่างรายงานติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้