การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 5

การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้