โครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2563

0 33

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พินิจ จันทรสุรินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง 12 สมัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่สืบสานมาช้านาน เป็นแกนกลางชักนำให้ประชาชนร่วมกันรักษาประเพณีของท้องถิ่น สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนตำบลน้ำโจ้ ณ บริเวณลำน้ำจางบ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง