การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 4

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้