จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองช่างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

อ่านประกาศ