จ้างเหมาบริการรถตู้รับ – ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลน้ำโจ้ และนักเรียนโรงเรียนเทสบาลตำบลน้ำโจ้ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 13

อ่านประกาศ