จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 12

อ่านประกาศ