จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดกาวเอกสาร แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 และเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 9

อ่านประกาศ