จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีี่เพื่อปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

อ่านประกาศ