โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์เด็กฯและรร.อนุบาล

0 19

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลน้ำโจ้ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติในการซ้อมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้