สมาชิกสภาเทศบาล

0 1,102

 

นายนพดล แก้วคำมา
ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายเสาร์แก้ว  สายวงศ์เขียว
รองประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นางสาวพนิดา สมภักดี
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้เขต 1
นายเสาร์แก้ว  สายวงศ์เขียว
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นางสาวพนิดา สมภักดี
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายธนวัฒน์ มังคะละ
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายโพธิ์ทอง อินต๊ะเป็ง
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายประพันธ์ สายตุ่นแก้ว
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายธนภัทร ศรีปินตา
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เขตที่ 2
นายสมบัติ สายยศ
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายประสาน ทิศรีชัย
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายนพดล แก้วคำมา
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายวีระ จินดาธรรม
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายกอน ปินใจ
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้
นายวิโรจน์ สายเครือเทพ
สมาชิสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้