โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาศักยภาพ

0 13
วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. งานการเจ้าหน้าที่ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาศักยภาพแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติวิทยากรโดยปลัดเดชา พิทยาเสนีย์ ข้าราชการบำนาญ อดีตท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ ได้มาบรรยายให้ความรู้เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562
ช่วงบ่ายวิทยากรโดย นางอรทัย ปิงวัง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ บรรยายให้ความรู้เรื่อง จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ บรรยายประกาศ ก.จ ,ก.ท,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้