ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 28

การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้