โครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ

0 21

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมีนายรชฎ ใจดี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากร 3 ท่าน วิทยากรโดย ว่าที่ร.ต.หญิงปาวีณา ตามวิสัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง บรรยายเรื่อง พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี วิทยากรโดยนายณัฐธลเดช ชุ่มแสง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง บรรยายเรื่อง โรคติดต่อ และวิทยากรกนกพร จิระ ตำแหน่งนักวิชาการทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ทะ บรรยายเรื่องการดูแลรักษาฟัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้