การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล(ศปก.ตำบล)

0 13

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล (ศปก.ตำบล) ตามโครงการป้องกันและลดคววามเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง