ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

อ่านประกาศ