โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 14

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2563 โดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดทำโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณะภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความแข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติอันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้