จ้างโครงการก่อสร้าง ทางเข้าซอย คสล. บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่่ทะ จัวหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

อ่านประกาศ