การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 20

การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้