คำสั่งเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เรื่อง มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ให้รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ปฏิบัติราชการแทน และช่วยเหลือกลั่นกรองงานในเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 18
CCF25082563_0003