ต้อนรับคณะกรรมการจากสนง. ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปางและชมรม STRONG

0 8

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง และชมรม STRONG – จิตพอเพียงด้านทุจริต และเข้าติดตาม/เยี่ยมชมการดำเนินงานที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้