การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 5

การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้