รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

0 29
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน-ณ-จุดให้บริการ-ประจำปี-2562