ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 6

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562) เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้