จ้างเหมารถตู้ รับ – ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลน้ำโจ้และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 45

อ่านประกาศ