การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพต.น้ำโจ้

0 8

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลน้ำโจ้ โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นธานในการประชุม โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1.รายงานความคืบหน้าด้านการเงิน 2.การพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 3.พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกองทุน 4.ปรับแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 4 5.การพิจารณาเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้