จ้างจ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

อ่านประกาศ