จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ในช่วงการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 6

อ่านประกาศ