ซื้อซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ ของกองช่าางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 7