การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 14

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเนื่องจากเทศบาลตำบลน้ำโจ้มีความจำเป็นต้องดำเนินการทบทวนจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนและเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ก่อนประกาศให้ประชาชนรับทราบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้