จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านฮ่องห้า หมู่ที 1 (ซอย1- ซอย 2) ตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะ จัวหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3