จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บว 351 ลำปาง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3